Obchodní podmínky registrace dodavatele služby Nafr.cz

Tyto podmínky pro registraci firmy (dále jen "Podmínky") do služby Nafr.cz (dále jen "Služba") upravují smluvní vztah mezi společností B2M.CZ s.r.o., sídlem Šafránkova 1243/3, 155 00, Praha 5, IČ 27455971 (dále jen "Poskytovatel") a podnikatelským subjektem v rámci služby Nafr.cz (dále jen "Objednavatel").

1. Popis služby

Služba slouží k mimosoudnímu vymáhání pohledávek Objednavatele jménem Poskytovatele. Poskytovatele může pověřit třetí stranu k mimosoudnímu vymáhání pohledávek, s čímž Objednavatel vyjadřuje svůj souhlas. Poskytovatel, či třetí strana pověřená mimosoudním vymáháním pohledávek, jsou oprávněni komunikovat s dlužníky Objednavatele telefonicky, pozemní poštou, formou sms či e-mailem za účelem uspokojení pohledávky Objednavatele.

2. Registrace

Registraci může Objednavatel provést prostřednictvím webového formuláře dostupného na adrese www.nafr.cz. Registraci může provést také telefonicky po poskytnutí všech potřebných údajů. Registrace do služby je závazná (telefonicky, přes elektronický formulář, e-mailem). Registrací na www.nafr.cz získá Objednavatel přístup do služby. Online rozhraní Služby slouží k zadání údajů o dlužnících Objednavatele a současně k informování o komunikaci s dlužníky.

3. Trvání služby

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky, zároveň s tím je odeslaná faktura, která je splatná do 14 dnů od vystavení. Při neuhrazení v době splatnosti faktury mohou být firemní údaje Objednavatele předány třetí straně, a to pouze za účelem správy platby. Pokud si Objednavatel přeje zrušit již aktivovanou službu a odstoupit od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 dní od aktivace služby. V tomto případě je Objednavatel povinen Poskytovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50 % z fakturované částky. V případě neuhrazení faktury může být plnění služby dočasně pozastaveno.

4. Tarify

V rámci Služby objednává Objednavatel tarif Basic, který umožňuje předat maximálně 5 dlužníků v rámci trvání služby, nebo tarif Plus, který umožňuje předat maximálně 10 dlužníků v rámci trvání služby. Více jednotlivých pohledávek vzniklých u 1 dlužníka je možné předat pouze v případě, že pohledávky vznikly souběžně v období maximálně 1 kalendářního měsíce a jejich maximální počet na 1 dlužníka je omezen na 10.

Tarif Premium je kombinací paušálního poplatku na 1 rok za umístění do registru ochráněných firem, prevencí v podobě označení faktur Objednavatele a kreditu určeného na aktivní správu dlužníků. Kredit na správu dlužníků má platnost 2 roky. Pokud Objednavatel kredity nevyužije, lze je převést do dalšího období, pouze však s novou objednávkou kreditů vytvořenou nejpozději do 1 měsíce od skončení platnosti. Kredity lze převést pouze jedenkrát.

5. Odpovědnost

Odpovědnost za právní oprávněnost pohledávek nese Objednavatel. Objednavatel se zavazuje v rámci plnění Služby poskytovat pravdivé a úplné informace o svých pohledávkách v souladu se zákonnými ustanoveními. Poskytovatel nenese odpovědnost za možné vzniklé škody a jiné nároky a jedná v dobré víře o úplnosti a pravdivosti informací poskytnutých Objednavatelem o dlužnících. Finanční výše pohledávky není omezena. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout vymáhání pohledávky, která: nemá právní základ, není firemní B2B pohledávkou. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout vymáhání pohledávky, která je zákonně promlčena.

6. Plná moc

Objednavatel souhlasem s těmito Obchodními podmínkami uděluje plnou moc k mimosoudnímu vymáhání svěřených pohledávek Poskytovateli a současně uděluje plnou moc k mimosoudnímu vymáhání svěřených pohledávek třetí straně, kterou Poskytovatel mimosoudním vymáháním pohledávek Objednavatele pověří.

7. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem Objednavatele jeho osobní údaje ve formě nahrávek všech uskutečněných hovorů a dále ve formě písemné či e-mailové, zejména pak jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Objednavatel dále souhlasí s tím, že poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalozích dodavatelů provozovaných firmou B2M.CZ s.r.o. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování zakázek mezi Objednavateli a subjekty veřejné správy. Objednavatel souhlasí s nahráváním všech hovorů, které jsou za účelem sjednání služby, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytnuté služby uskutečněny.

Poskytovatel služby má právo zasílat Objednavateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednavatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Po vypršení platnosti registrace Objednavatele v systému www.nafr.cz má Poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud Objednavatel nepožádá o jejich vymazání.

Uchovávané osobní údaje může Objednavatel kdykoli změnit ve svém zákaznickém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

8. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poskytovatelem a Objednavatelem okamžikem schválení řádně učiněné objednávky. Odesláním objednávky Objednavatel stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy Objednavatele je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Společnost B2M.CZ s.r.o. jako Poskytovatel služby si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.nafr.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20. 3. 2017.